درنمایشگاه کتاب ازکدام انتشارات راضی بودید
(48.83%) 42
بنفشه
(40.69%) 35
افق
(5.813%) 5
لک لک
(4.651%) 4
پلیکان

تعداد شرکت کنندگان : 86